ՇԱԽՄԱՏ
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Շախմատ․
Կրթություն եվ գիտություն

ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՊԵՏՔ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԻ

 • անգլերեն
 • տպագիր և էլեկտրոնային տարբերակներով. հեղինակը պարտավորվում է երաշխավորել դրանց համապատասխանությունը և տրամադրել հոդվածի հեղինակային վերջնական տարբերակը,
 • Microsoft Office Word ծրագրով,
 • A4 ձևաչափի թղթի վրա,
 • Times New Roman տառատեսակով,
 • ծանոթագրությունները՝ էջի ներքևում, իսկ մեջբերված և հղված գրականության ցանկը՝ վերջում,
 • տեքստի տա¬ռաչափը՝ 12, ծանոթագրություններինը՝ 10,
 • տողերի միջև հեռավո¬րությունը տեքստի համար՝ 1.3, ծանոթագրությունների համար՝ 1, նոր պարբերության չափը՝ 0.8 սմ:

ՀՈԴՎԱԾԻ ԾԱՎԱԼԸ`

ոչ ավել քան 8000 բառ:

ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐՆԱԳԻՐԸ

 • պետք է արտացոլի հոդվածի բովանդակությունը և չգերազանցի ութ բառը,
 • պետք է գրվի մեծա¬տառերով,
 • պետք է լինի 14 տառաչափով:

ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 • հեղինակի/հեղինակների անուն և ազգանուն,
 • յուրաքանչյուր հեղինակի աշխատավայրի` կազմակերպության ամբողջական անվանումը և փոստային հասցեն,
 • յուրաքանչյուր հեղինակի պաշտոնը, կոչումը, գիտական աստիճանը,
 • յուրաքանչյուր հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հեռախոսահամարը,
 • հեղինակի/հեղինակների անունը/անունները և ազգանունը/ազգանունները պետք է գրվեն լրիվ, անվան առաջին տառը և ազգանունն ամբողջությամբ մեծա-տառերով:

ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

 • չպետք է գերազանցի 200 բառը,
 • պետք է լինի բովանդակային՝ զերծ ընդհանրական բառերից ու արտահայտություններից,
 • պետք է ներառի հետազոտության նպատակը, հիմնախնդրի ձևակերպումը, մեթոդաբանության հստակեցումը, հիմնական արդյունքները և կարևոր եզրակացությունները,
 • չպետք է կրկնի աշխատանքի վերնագրում ընդգրկված տեղեկույթը,
 • պետք է արտացոլի հոդվածի վերջնական ուղերձը:

ԲԱՆԱԼԻ ԲԱՌԵՐԸ՝

անհրաժեշտ քանակը մինչև տասը:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 • պետք է հստակեցնի նպատակները, հետազոտության խնդիրները և/կամ հարցադրումները,
 • դիտարկի նախկին հետազոտություններում վերհանված հարցերը,
 • արտացոլի ոլորտի ժամանակակից հարցադրումները,
 • ներկայացնի հիմնական բացահայտումները,
 • նկարագրի հոդվածի կառուցվածքը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 • պետք է նկարագրի տվյալների հավաքագրման գործընթացը,
 • պետք է նկարագրի տվյալների վերլուծության տեխնիկաները:

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ

 • պետք է անդրադառնա բացահայտումներին, քննարկի վերջնարդյունքները,
 • պետք է վերլուծի գրականությունը, առաջարկի մեկնաբանություններ և հաստատի ներդրումները,
 • պետք է խորհուրդներ և առաջարկներ պարունակի

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

պետք է հստակ ձևակերպված և ներկայացված լինեն:

ՀՂՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Աշխատանքում պետք է առաջնորդվել հղման APA համակարգով: Հոդվածի տեքստում նշումների համար օրինակ՝ (Karapetyan, 2001, p. 10) (Gobet, 1998, pp. 18-32) (Simon & Chase, 1973):
 • Ոչ լատինատառ աղբյուրներին հղում կատարելիս պետք է ներկայացնել նաև դրանց լատինատառ տառադարձությունը: Օրինակ.

Միսակյան, Ս.Զ. (2018), Շախմատ: 2-4-րդ դասարաններ: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, Զանգակ հրատ.

Misakyan, S.Z. (2018). Shakhmat. 2-4-rd dasaranner. Usumnametodakan dzernark (Chess. 2-4th grades. Instructional-methodological guidance, in Armenian). Yerevan, Zangak

Մեկ հեղինակով գրքի համար. Elo, A.E. (1986). The rating of chessplayers, past and present (2nd ed.). New York: Arco.

Մեկից ավելի հեղինակներ ունեցող գրքի համար. Gobet, F., de Voogt, A., & Retschitzki, J. (2004). Moves in mind: The psychology of board games. Hove, UK: Psychology Press

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington: American Psychological Association.

Խմբագրի կողմից կազմված գրքի համար. Frey, P.W. (Ed.). (1984). Chess skill in man and machine: Springer

Ամսագրում տպագրված հոդվածի համար. Goldin, S.E. (1979). Recognition memory for chess positions. American Journal of Psychology, 92, 19-31

Beal, D.F. (1984). Mating sequences in the quiescence search. ICCA Journal, 7(3), 133-137.

Գրքի բաժնի համար. Charness, N. (1977). Human chess skill. In P.W. Frey (Ed.), Chess skill in man and machine, (pp.34-53), New York: Springer

Նույն հեղինակի միևնույն տարում հրատարակված տարբեր աշխատանքների հղման դեպքում, հարկ է դիմել տառային տարբերակման՝ «a», «b» և այլն. (Hovhannisyan, 2006a; Hovhannisyan, 2006b; Hovhannisyan, 2006c).

Համացանցային հրատարակության համար. Կայքում տեղադրված հոդվածների տեքստերը հաճախ տարբերվում են դրանց տպագիր տարբերակներից, ուստի վերջիններիս համացանցային տարբերակներին հղում կատարելիս հարկ է նշել համապատասխան կայքէջի էլեկտրոնային հասցեն, և ոչ թե տպագիր տարբերակը.

Simon, H.A. & Chase, W.G. (1973). Skill in Chess. American Scientist 61(4), pp. 394-403 July-August, 1973 from https://digitalcollections.library.cmu.edu/awweb/awarchive?type=file&item=4458

Chabris, F.C. & Hearst, E.S. (2003). Visualization, pattern recognition, and forward search: effects of playing speed and sight of the position on grandmaster chess errors. Cognitive Science 27(4), 637-648 doi.org/10.1016/S0364-0213(03)00032-6

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴԻԱԳՐԱՄՆԵՐԸ

Եթե հոդվածի տեքստը պարունակում է ոչ տառային նշաններ (օրինակ՝ տրամաբանական բանաձևեր, գծապատկերներ), ապա պետք է.

 • կցվի հոդվածի PDF տարբերակը՝ անհրաժեշտ ստուգման համար,
 • բոլոր պատկերները (դիագրամներ, գծագրեր և լուսանկարներ) պետք է հստակ և հաջորդաբար համարակալվեն արաբական թվերով և ներկայացվեն էլեկտրոնային տարբերակով,
 • պատկերները պետք է լինեն բարձր որակի,
 • բոլոր պատկերները պետք է կցվեն առանձին ֆայլերով,
 • դիագրամները, գծագրերը, աղյուսակները պետք է ներկայացվեն EXCEL կամ EPS ձևաչափով:

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ԳԻՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ

 • Ակնարկում պետք է ներառված լինի տեղեկույթ գիտաժողովի կազմակերպիչների, դրա անցկացման վայրի և ժամանակի վերաբերյալ:
 • Գիտաժողովների մասնակիցների դեպքում պետք է նշել նրանց անունը և ազգանունը, փակագծերում`աշխատանքի վայրը, քաղաքը, իսկ միջազգային գիտաժողովների մասնակիցների դեպքում՝ նաև երկիրը: