ՇԱԽՄԱՏ
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Շախմատ․
Կրթություն եվ գիտություն

Գրախոսման կարգ

Ընդհանուր դրույթներ

 1. Հրատարակության ենթակա բոլոր նյութերը պարտադիր ուղարկվում են ներքին գիտական գրախոսման փորձագիտական գնահատման նպատակով։
 2. Ամսագրի պահանջներին չհամապատասխանող ձեռագրերը չեն գրախոսվում և վերադարձվում են հեղինակին՝ նշելով այն չընդունելու պատճառները։
 3. Տվյալ կանոնակարգը սահմանում է գրախոսման կարգն ու պայմանները, գրախոսական կազմին առաջադրվող պահանջներն ու ժամկետները։

Գրախոսման կարգ

 1. Ներքին գրախոսումն իրականացվում է գաղտնիության սկզբունքի պահպանմամբ (double-blind peer review)․ գրախոսին անհայտ են հեղինակի անունն ու պաշտոնը, հեղինակին՝ գրախոսի անունն ու պաշտոնը։ Գաղտնիության սկզբունքը կարող է չպահպանվել, եթե գրախոսը հարկ է համարում իր նկատառումների մասին անձամբ հայտնել հեղինակին՝ հանդես գալով հոդվածի բարելավման կոնկրետ առաջարկով։
 2. Յուրաքանչյուր հոդված ուղարկվում է երկու ներքին գրախոսման։ Մեկ բացասական կարծիքի դեպքում հոդվածն ուղարկվում է երրորդ գրախոսին։ Կրկնակի բացասական կարծիքի դեպքում խմբագրական խորհրդի որոշմամբ հոդվածի գրախոսումը կասեցվում է, և այն ենթակա չէ հետագա վերանայման։
 3. Գրախոսության արդյունքում․
  • Հոդվածն ընդունվում է հրատարակության առանց փոփոխության։
  • Հոդվածը երաշխավորվում է հրատարակության աննշան փոփոխություններով․ հեղինակին տրվում է 3 օր դիտողությունների շուրջ աշխատելու համար։
  • Հոդվածը երաշխավորվում է հրատարակության էական փոփոխություններից հետո․ հեղինակին տրվում է 5 օր դիտողությունների շուրջ աշխատելու համար, որից հետո ձեռագիրը խմբագրական խորհրդի որոշմամբ ուղարկվում է կրկնակի գրախոսման։
  • Հոդվածը չի երաշխավորվում հրատարակության։
 4. Հրատարակության մասին որոշումը կայացնում է ամսագրի խմբագրական խորհուրդը երկու դրական կարծիքի հիման վրա։
 5. Գրախոսությունները պահվում են խմբագրությունում մինչև 5 տարի և կարող են հարցմամբ ներկայացվել ՀՀ գիտության և կրթության նախարարություն։

Գրախոսների կազմը

Որպես գրախոս հանդես են գալիս ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամները, ինչպեսև կարող են ներառվել գիտության դոկտորներ, որոնց գիտական մասնագիտացումը համապատասխանում է հոդվածի թեմատիկային։ Նրանք գրախոսում են՝ առաջնորդվելով խմբագրական էթիկայի կանոններով (հղում խմբագրական էթիկայի բաժին)։

Գրախոսման ժամկետները

 1. Ձեռագիրն ուղարկվում է գրախոսման ամսագրի խմբագրություն ստանալուց հետո։
 2. Գրախոսը 14 օրվա ընթացքում իր եզրակացությունն է անում հոդվածի տպագրության վերաբերյալ։
 3. Լրացուցիչ ժամանակի անհրաժեշտության դեպքում գրախոսի խնդրանքով տվյալ ժամանակը կարող է երկարացվել, բայց ոչ ավելի, քան 5 օրով։

Արտաքին գրախոսում

 1. Հեղինակի հայեցողությամբ ձեռագիրը կարող է տրվել նաև արտաքին գրախոսման։ Այս դեպքում հարկ է ներակայացնել կարծիք՝ 3-ից ոչ պակաս։
 2. Արտաքին գրախոսները պետք է ունենան գիտության դոկտորի աստիճան հրատարակվող հոդվածի հետ առնչվող մասնագիտությունից։
 3. Արտաքին գրախոսները պետք է աշխատեն որևէ գիտական կամ գիտա-մանկավարժական կազմակերպությունում։
 4. Գրախոսի ստորագրությունը պետք է հաստատվի կազմակերպության կնիքով, որում նա աշխատում է։
 5. Գրախոսությունը պետք է պարունակի գրախոսի մասին աշխատանքային կոնտակտային տվյալներ։